Dostosowanie i modernizacja maszyn i urządzeń

Użytkowanie maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dostosowania i/lub modernizacji.

DOSTOSOWANIE MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII

Dostosowanie maszyn, urządzeń lub linii produkcyjnych to czynności, które wynikają np. z obowiązujących przepisów czy norm.

Zarówno przepisy unijne jak i krajowe nakładają na pracodawcę obowiązek dostosowania maszyn do wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkowi temu podlegają wszystkie maszyny zakupione przed 1 stycznia 2003r.; w takich przypadkach dostosowanie powinno mieć miejsce do 1 stycznia 2006r. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny dostosowanie nie zostało wykonane, pracodawca ma obowiązek je przeprowadzić możliwie jak najszybciej.

Podstawą wszystkich działań zmierzających do dostosowania jest właściwa dokumentacja. W przypadku jej braku, przedsiębiorca ma obowiązek odnalezienia wytwórcy danej maszyny w celu pozyskania dokumentacji, by móc dostosować maszynę zgodnie z rozporządzeniem. Niedopuszczalna jest obsługa przez pracowników maszyn nie spełniających przepisów.

Z punktu widzenia odpowiedzialności za dostosowanie maszyn do wymagań bezpieczeństwa, stosuje się 2 różne dyrektywy:

* jeśli maszyna była wyprodukowana np. w 2006 to do końca grudnia 2009 – obowiązywała dyrektywa 98/37/WE.

DOSTOSOWANIE MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII – etapy procesu

 • 1. Wybór specjalistycznej firmy lub zebranie zespołu specjalistów w przedsiębiorstwie, w tym m.in. mechanika, specjalisty BHP.
 • 2. Ocena zgodności użytkowanej maszyny pod kątem minimalnych wymagań bezpieczeństwa, zgodnie z rozporządzeniem, wskazanie niezgodności i określenie sposobów ich rozwiązania.
 • 3. Wprowadzenie koniecznych zmian na maszynie określonych wcześniej przez zespół.
 • 4. Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej zgodność maszyny z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa.
 • 5. Dokumentacja ta powinna być przechowywana przez pracodawcę przez 5 lat od terminu zakończenia kontroli.
 • 6. Dokumentacja może również być rutynowo weryfikowana przez organy kontroli i nadzoru, jak również przy ustalaniu okoliczności przyczyn wypadków przy pracy.

MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII

Modernizacja to pojęcie szersze niż „dostosowanie”, obejmujące również zmiany funkcjonalności maszyn, przywrócenie ich sprawności, unowocześnienie lub spowodowanie, że będą bardziej wydajne.

MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII – kompleksowość usługi

Prace modernizacyjne powinny obejmować pełen zakres usługi: od projektu do wdrożenia. Wtedy inwestor może mieć pewność, że firma wykonawcza będzie miała pełną kontrolę na całością procesu.

Dlatego ważne jest, by projekt dostosowania maszyn i urządzeń powierzyć w ręce ekspertów, z dużym, specjalistycznym doświadczeniem w obszarze modernizacji maszyn i linii produkcyjnych. Pozwoli to na precyzyjne planowanie terminów oraz czasu ich realizacji.

Ważne, by zespół wykonujący modernizację, w trakcie ustalania koncepcji brał pod uwagę nie tylko założenia przedstawione przez kierowników projektu, ale również wygodę pracy operatorów czy łatwość napraw wykonywanych przez utrzymanie ruchu.

MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII – kiedy przeprowadzić?

 • 1. Maszyna działająca poprawnie może wymagać pewnych modernizacji w wyniku:
  • a. Zmiany przepisów mówiących o zasadach jej użytkowania
  • b. Zmiany potrzeb producenta
  • c. Wycofania z produkcji komponentów, na których pracuje dana maszyna
  • d. Zmiany przepisów określających konkretnie parametry wytwarzanych dóbr
  • e. Dostępne nowsze technologie, poprawiające wydajność
 • 2. Maszyna, która uległa awarii, może być poddana modernizacji w celu wymiany uszkodzonych komponentów na nowe modele, przez co zostanie przedłużona jej żywotność oraz efektywność.

Modernizacje maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych można dokonać pod kątem bezpieczeństwa jak i funkcjonalnym.

MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII – pod kątem bezpieczeństwa obejmuje m.in.:

 1. Modyfikowanie układów bezpieczeństwa
 2. Modyfikowanie wygrodzeń maszyn i osłon bezpieczeństwa
 3. Dokładanie kurtyn świetlnych, skanerów laserowych bezpieczeństwa i innych elementów bezpieczeństwa ochronnych

Konieczność modernizacji pod kątem bezpieczeństwa może wynikać z głębokiej funkcjonalnej modernizacji, która spowodowała powstanie nowego ryzyka na maszynie poprzez dodanie nowych elementów maszyny lub zintegrowanej z nową maszyną lub maszyną nieukończoną. W takim przypadku powyższa sytuacja może powodować konieczność dostosowania starej maszyny do zasadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE.

MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII – pod kątem funkcjonalnym obejmuje m.in.:

 1. Modyfikowanie i kompleksowa wymiana układów sterowania maszyn wg dyrektywy maszynowej
 2. Rozbudowanie funkcjonalności maszyn
 3. Rozbudowanie układów elektrycznych, pneumatycznych czy hydraulicznych
 4. Wymiana napędów na nowoczesne serwonapędy
 5. Dołożenie stanowisk zrobotyzowanych
 6. Dokładanie wizyjnych stacji kontroli
 7. Odnawianie starych maszyn
 8. Modyfikowanie systemów transportu produktu – transportery łańcuchowe, taśmowe, rolkowe
 9. Poprawa wydajności i jakości maszyny
 10. Wykonywanie i rozbudowanie systemów SCADA

Modernizacje stają się koniecznością. Nie tylko z powodu wycofywania przestarzałych elementów, ale coraz częściej w celu zwiększenia wydajności pracy.