Deklaracja Zgodności WE/UE

Jednym z najważniejszych obowiązków producenta jest określenie możliwych zagrożeń związanych z wyrobem i następnie ich wyeliminowania. W odniesieniu do maszyn oznacza to skomplikowany proces walidacji, który to, w zgodności z zasadami bezpieczeństwa opisanymi szczegółowo w dyrektywie maszynowej, ostatecznie uprawni  jednostkę oceniającą do wydania Deklaracji Zgodności WE i w konsekwencji pozwoli na oznaczenie maszyny znakiem CE.

W przypadku nowych maszyn i urządzeń, nadanie znaku CE przez producenta pozwoli na swobodne kupno/sprzedaż w krajach wspólnoty.

Znak CE można również nadać maszynie, która została sprowadzona spoza Unii Europejskiej. Wtedy konieczne jest wdrożenie procedury dostosowania maszyny do wymagań dyrektyw obowiązujących na terenie UE.

Znak CE (z fr. Conformité Européenne), jest wymagany przez Unię Europejską obowiązkowo na każdym wyrobie. Znak CE oznacza, że wyrób spełnia wszystkie wymogi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska wg pakietu dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej z 20 kwietnia 2016 r.

Znak CE musi zostać nadany przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE – CZEGO DOTYCZY?

 • a. Maszyn
 • b. Wyposażenia wymiennego
 • c. Elementów bezpieczeństwa
 • d. Osprzętu do podnoszenia
 • e. Łańcuchów, lin i pasów
 • f. Odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu
 • g. Maszyn nieukończonych

DEKLARACJE ZGODNOŚCI – TREŚCI OBOWIĄZKOWE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN:

Deklaracja ta oraz jej tłumaczenia muszą być sporządzone na tych samych warunkach co instrukcja, w formie maszynopisu lub odręcznie wielkimi literami.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

 • 1. Firmę i pełny adres producenta, a w stosownych przypadkach jego upoważnionego przedstawiciela;
 • 2. Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej;
 • 3. Opis i dane identyfikacyjne maszyny, w tym ogólne określenie, funkcja, model, typ, numer seryjny i nazwa handlowa;
 • 4. Zdanie zawierające wyraźne oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia niniejszej dyrektywy, a w stosownych przypadkach podobne zdanie zawierające oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami wspólnotowymi lub odpowiednimi przepisami, które maszyna musi spełniać. Odniesienia te muszą być odniesieniami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • 5. W odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu WE, o którym mowa w załączniku IX oraz numer świadectwa badania typu WE;
 • 6. W odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła system pełnego zapewnienia jakości, o którym mowa w załączniku X;
 • 7. W odpowiednich przypadkach, odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2;
 • 8. W odpowiednich przypadkach, odniesienie do innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji;
 • 9. Miejsce i datę złożenia deklaracji;
 • 10. Tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Deklarację Zgodności WE zgodności tłumaczy się na język polski, jeżeli została sporządzona w innym języku.

Deklaracja Zgodności WE oraz jej tłumaczenia muszą być sporządzone na tych samych warunkach co instrukcja w formie maszynopisu lub odręcznie wielkimi literami.

Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel zachowują oryginał deklaracji zgodności WE przez okres przynajmniej 10 lat od daty produkcji ostatniego egzemplarza maszyny.

DEKLARACJA WŁĄCZENIA MASZYNY NIEUKOŃCZONEJ

Deklaracja ta oraz jej tłumaczenia muszą być sporządzone na tych samych warunkach co instrukcja, w formie maszynopisu lub odręcznie wielkimi literami.

Deklaracja włączenia musi zawierać następujące dane szczegółowe:

 • 1. Firmę i pełny adres producenta maszyny nieukończonej, a w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela;
 • 2. Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważnionej do przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej;
 • 3. Opis i identyfikację maszyny nieukończonej, w tym ogólne określenie, funkcja, model, typ, numer seryjny i nazwa handlowa;
 • 4. Zdanie zawierające oświadczenie, które z zasadniczych wymagań niniejszej dyrektywy są stosowane i spełniane oraz że przygotowano odpowiednią dokumentację techniczną zgodnie z załącznikiem VII część B, a w stosownych przypadkach zdanie zawierające oświadczenie o zgodności maszyny nieukończonej z innymi dyrektywami wspólnotowymi. Odniesienia te muszą być odniesieniami do tekstów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • 5. Zobowiązanie do przekazania, na uzasadniony wniosek władz krajowych, odpowiednich informacji na temat maszyny nieukończonej. Zobowiązanie obejmuje metodę przekazania i nie narusza praw własności intelektualnej producenta do maszyny nieukończonej;
 • 6. Oświadczenie, że maszyna nieukończona nie może zostać oddana do użytku do momentu, gdy maszyna finalna, do której ma zostać wbudowana uzyska deklarację zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy, jeżeli jest to właściwe;
 • 7. Miejsce i datę złożenia deklaracji;
 • 8. Tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Producent maszyny nieukończonej lub jego upoważniony przedstawiciel zachowują oryginał deklaracji włączenia przez okres przynajmniej 10 lat od daty produkcji ostatniego egzemplarza maszyny nieukończonej.

CECHY ZNAKU CE

 1. W przypadku zmniejszenia lub powiększenia oznakowania CE należy zachować proporcje podane na powyższym rysunku.
 2. Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć zasadniczo tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. W odniesieniu do maszyn o niewielkich rozmiarach dopuszczalne jest odstępstwo od wymiaru minimalnego.
 3. Oznakowanie CE musi być umieszczone w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, przy użyciu tej samej techniki.
 4. Znak CE musi być umieszczony przez producenta na wyrobie w sposób widoczny, czytelny i trwały.

Uwaga:
Na niektórych wyrobach pojawiają się symbole, do złudzenia przypominające właściwy znak CE – poniżej porównanie.